Zoeken naar onderhoudsgeld na echtscheiding nieuwe wet

+
+
+
+
+
+
+
+
+

     onderhoudsgeld na echtscheiding nieuwe wet
 
Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel? NEO Bemiddeling.
Regelen van levensonderhoud" na echtscheiding is iets anders dan een Win-for-life. Onderhoudsuitkering staat voor persoonlijk onderhoudsgeld dat betaald wordt na de echtscheiding, door één partner aan de andere partner. Bedoeling van de wetgever in de huidige wetgeving is om de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding te regelen. Verscheidene artikels in de wet spreken hierover.
huet training
Onderhoudsgeld ex-partner.
Bij de beoordeling van de vraag of de behoeftige echtgenoot recht heeft op een onderhoudsuitkering na echtscheiding of bij de beoordeling van de hoogte van deze uitkering dient de rechter geen rekening te houden met toekomstige of onzekere wijzigingen in de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde. Zo kan de rechter geen rekening houden met de gelden die de ene partij mogelijks nog zal ontvangen uit de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap aangezien deze gelden toekomstig, onzeker en nog niet beschikbaar zijn. Wat zijn de basisprincipes? Beide ex-partners streven er samen naar om na de scheiding hun levensstandaard van tijdens hun samenleving zo dicht mogelijk te kunnen blijven benaderen. Ex-partners kunnen vrij met elkaar afspreken of er een onderhoudsuitkering van de ene aan de andere partner betaald zal worden na het beëindigen van de relatie. Wanneer zij kiezen voor een onderhoudsuitkering tussen hen mogen zij zelf het bedrag, de duurtijd en de modaliteiten bepalen. De ex-partner die in staat van behoeftigheid verkeert kan volgens de wet een onderhoudsuitkering vorderen. Wanneer een rechtbank gevraagd wordt te beslissen dan worden de bepalingen uit artikel 301 B.W. Wat zijn mogelijke invalshoeken bij het bepalen van het onderhoudsgeld?
verlovingsringen
Het onderhoudsgeld sinds de nieuwe echtscheidingswet SeniorenNet Voor mensen met levenservaring en levenswijsheid.
Onder de vroegere echtscheidingswet was het zo dat men ervan uitging dat de gescheiden partners na hun huwelijk in staat moesten zijn om in hun behoeften te voorzien zoals dit het geval was ten tijde van het huwelijk. Dit principe werd door de nieuwe wet niet meer opgenomen en bovendien speelt ook de schuld" van de onderhoudsplichtige eigenlijk geen rol meer. Wat zegt de nieuwe echtscheidingswet nu betreffende dit onderhoudsgeld?
lening simuleren
Onderhoudsbijdrage na echtscheiding Nieuws Lambeets advocaten.
Ingevolge de nieuwe wet van 2007 werd de fout als grond tot echtscheiding afgeschaft, op enkele uitzonderingen na. Dit heeft de nodige implicaties tot gevolg voor de uitkering na echtscheiding. Het criterium voor het bekomen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding is niet langer de schuld, maar de behoeftigheid. Ook het feit dat het onderhoudsgeld enkel kan toegekend worden voor een duur die de duur van het huwelijk niet overschrijdt is een belangrijke innovatie.
Advocatenkantoor Tremmery.
Voor ouders die het moeilijk hebben met de hoegrootheid van het onderhoudsgeld werken we dan met een kindrekening waarop beide ouders voorlopig bedragen storten om dan te zien hoe het evolueert. Van de te storten bedragen wordt wel afgetrokken wat de partij die moet betalen in natura bijdraagt voor kost en inwonen bv. Onderhoudsuitkering na echtscheiding. Open onderhoudsuitkering na echtscheiding. De nieuwe echtscheidingswet bracht een revolutionaire verandering teweeg op het vlak van de onderhoudsuitkering. Echtscheidingen worden niet meer uitgesproken ten laste of ten voordele van één van de echtgenoten. De onderhoudsplichtige dient niet langer schuldig geacht te worden aan de echtscheiding. In beginsel kan aan élke echtgenoot die behoeftig is een onderhoudsbijdrage toegekend worden. De wetgever heeft hier evenwel enkele uitzonderingen op voorzien. Hetzelfde geldt voor de echtgenoot die geïnvesteerd heeft in het huwelijk, lees het gezin en/of de kinderen en die daardoor heeft ingeleverd wat zijn beroepsloopbaan betreft en zijn verdienvermogen. In ieder geval wordt de duur van de onderhoudsuitkering beperkt tot maximum het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd. De wet stelt dat de rechtbank het bedrag van de onderhoudsuitkering dient vast te leggen, dit bedrag dient minstens de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde te dekken.
Hoe lang dien ik aan mijn ex-echtgenote het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding te betalen? Advocaten Leuven.
Alimentatie, Elke Geysen, Johan Verstraeten, Scheiding, familie en erfrecht. Sinds de nieuwe echtscheidingswet van 27/04/2007 die inwerking is getreden op 01/09/2007 werd de duur van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding maximaal beperkt tot de duur van het huwelijk. Waar voorheen het persoonlijke onderhoudsgeld voor onbeperkte tijd verschuldigd was tenzij de rechter in uitzonderlijke gevallen de duur ervan had beperkt vervalt thans ingevolge het verstrijken van de maximumtermijn gelijk aan het aantal jaren van huwelijk de onderhoudsuitkering van rechtswege, zonder dat de uitkeringsplichtige ex-echtgenoot zich naar de rechter dient te wenden. Deze maximumduur is evenwel volgens de wet ook van toepassing op de onderhoudsuitkeringen die definitief werden vastgelegd bij vonnis of arrest daterend van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe echtscheidingswet.
www.elfri.be Rechtspraak Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding economische terugval en staat van behoefte.
Artikel: Onderhoudsgelden niet de inkomsten maar de mogelijkheden om inkomsten te verwerven bepalen onderhoudsplicht. Artikel: Uitsluiting onderhoudsgeld, na verkrachting, slagen en verwondingen, partnergeweld tijdens en na het huwelijk. Artikel: Nieuwe echtscheiding Wet overgangsrecht en persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding. Artikel: De mogelijkheid tot wijziging van het persoonlijk onderhoudsgeld na een echtscheiding onderlinge toestemming in de nieuwe echtscheiding Wet.

Contacteer ons